Regulamin serwisu Kartonado
z dnia 24.06.2019

Kartonado jest platformą internetową, której główną funkcją jest pośredniczenie i umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy osobami potrzebującymi dodatkowej przestrzeni do przechowywania swoich rzeczy a osobami posiadającymi powierzchnie nadające się do przechowywania. Serwis umożliwia płatność online za dokonane rezerwacje powierzchni i pośredniczy w przekazywaniu płatności pomiędzy stronami umowy rezerwacji. Kartonado nie jest stroną umowy rezerwacji powierzchni, nie posiada ani nie oferuje własnych powierzchni magazynowych i w żaden sposób nie odpowiada za poprawne wykonanie zawiązanej za pośrednictwem Serwisu umowy rezerwacji powierzchni. Kartonado nie prowadzi także weryfikacji użytkowników serwisu ani publikowanych przez nich treści.

§1 Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Kartonado (dalej „Serwis”), w tym warunki świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację regulaminu.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności stanowiąca odrębny dokument i umieszczona w Serwisie.
§2 Definicje
 • Administrator – administrator i właściciel serwisu – CyberUp Błażej Bereta z siedzibą w Tychach (43-100) przy ulicy Zagrodowej 25, numer NIP: 6462912721, REGON: 383391222
 • Konto – konto Użytkownika w Serwisie, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu
 • Serwis – serwis internetowy (platforma techniczna) działający w domenie kartonado.pl wraz ze wszystkimi podstronami. Serwis jest prowadzony przez Administratora.
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub działająca w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawej korzystająca z Serwisu.
 • Ogłoszenie – umieszczone w Serwisie przez Gospodarza Powierzchni informacje i treści dotyczące Powierzchni i świadczonych przez Gospodarza Powierzchni usług. Ogłoszenie świadczy o chęci udostępnienia Powierzchni innym Użytkownikom poprzez Rezerwację w celu przechowania na niej różnych przedmiotów (Ruchomości) i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 • Powierzchnia – nieruchomość którą Gospodarz Powierzchni oferuje w Serwisie innym Użytkownikom w celu przechowywania na niej rzeczy (Ruchomości) za określoną opłatą.
 • Gospodarz Powierzchni – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie i zamieszcza w nim Ogłoszenie dotyczące Powierzchni. Poprzez dodanie Ogłoszenia Wynajmujący umożliwia innym Użytkownikom (Rezerwującym) rezerwacje Powierzchni przez co zobowiązuje się oddać ją w płatne użytkowanie Rezerwującemu w określonym terminie.
 • Rezerwujący – Użytkownik dokonujący Rezerwacji Powierzchni w celu przechowania na niej ruchomości w określonym w Rezerwacji przedziale czasu.
 • Opłata Rezerwacyjna– opłata uiszczana przez Rezerwującego, na którą składa się kwota przynależna Gospodarzowi Powierzchni za Rezerwację oraz kwota przynależna Administratorowi za pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy Rezerwującym a Gospodarzem Powierzchni (Opłata Serwisowa).
 • Opłata Serwisowa – wynagrodzenie przysługujące Administratorowi z tytułu świadczonych usług internetowych (udostępnienie platformy internetowej pozwalającej na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy Rezerwującym a Gospodarzem Powierzchni) wynosząca 15% od kwoty ustalonej przez Gospodarza Powierzchni jako cena za Rezerwację Powierzchni i automatycznie do niej doliczana. Opłata Serwisowa płatna jest przez Rezerwującego.
 • Strony umowy – strony umowy Rezerwacji czyli Rezerwujący i Gospodarz Powierzchni
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu
 • Rejestracja – proces mający na celu utworzenie Konta przez Użytkownika
 • Umowa Rezerwacji (lub Rezerwacja) - umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Gospodarzem Powierzchni a Rezerwującym, na podstawie której Gospodarz Powierzchni zobowiązuje się do oddania Rezerwującemu w użytkowanie powierzchni na określony termin w celu przechowywania na niej ruchomości
 • Ruchomości – wszelkie dozwolone w Regulaminie przedmioty przechowywane przez Rezerwującego na Powierzchni
 • Treść – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie w formie tekstowej, graficznej, wideo, dźwiękowej lub innej.
§3 Warunki i zasady korzystania z serwisu
 • Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniana Serwisu oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:
  • Zamieszczanie Ogłoszeń
  • Przeglądanie Ogłoszeń zamieszczonych przez innych Użytkowników
  • Rezerwowanie Powierzchni i pośredniczenie w zawarciu Umowy Rezerwacji Powierzchni pomiędzy Rezerwującym a Gospodarzem Powierzchni w formie elektronicznej
  • Płatność online za Rezerwację
  • Zawieranie Umowy Ubezpieczenia Ruchomości w formie elektronicznej
  • Zamieszczanie Treści
 • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego zaprzestania działania Serwisu i świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu
  • wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów, w tym technicznych, transakcyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania Serwisu,
  • modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu bez uprzedniego informowania o takim zamiarze,
  • dowolnej personalizacji treści komunikatów wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów, o których mowa w pkt b.
 • Z Serwisu korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, która ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale mające zdolność prawna – mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
 • Rejestracja nie jest wymagana aby korzystać z Serwisu, jednak jest wymagana aby uzyskać dostęp do części funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać Rejestracji za zgodą odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub kuratora.
 • Aby dokonać Rejestracji wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego zawierającego:
  • Adres poczty elektronicznej
  • Wybrane przez Użytkownika hasło dostępu do Konta
  Rejestracja jest także możliwa poprzez system identyfikacji użytkowników udostępniany przez serwis Facebook.
 • Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@kartonado.pl z adresu e-mail przypisanego do Konta użytkownika. W przesłanej wiadomości należy podać swój login (adres e-mail wykorzystywany w serwisie) oraz wyrazić jednoznaczną chęć usunięcia konta użytkownika z Serwisu. Powyżej określona procedura jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po usunięciu Konta wniesione przez Użytkownika opłaty nie podlegają zwrotowi.
 • Użytkownik upoważniony jest do posiadania tylko jednego Konta w Serwisie.
 • Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji informacji i danych osobowych umieszczonych na jego Koncie.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje konieczność posiadania czynnego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego monitorowania swojej skrzynki poczty elektronicznej. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji na swoim Koncie w Serwisie.
 • Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi niezbędną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany jako platforma do wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 • Rejestracja jest równoważna z zawarciem przez Użytkownika z Administratorem Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 • Z chwilą zawarcia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną następuje utworzenie Konta, a Użytkownik zyskuje możliwość:
  • Zamieszczania Ogłoszeń
  • Zawierania umowy Rezerwacji Powierzchni w formie elektronicznej
  • Zawieranie Umowy Ubezpieczenia w formie elektronicznej
  • Zamieszczania Treści
 • Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do swojego Konta i ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła.
 • Administrator ma prawo rozwiązać Umowę świadczenia usług drogą elektroniczną, a w konsekwencji zablokować lub dezaktywować Konta, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 • Administrator może odmówić Rejestracji lub zablokować Konto Użytkownika, którego Konto zostało już wcześniej zablokowane.
 • Administrator ma prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn.
 • Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem świadczenia usług drogą elektroniczną Administrator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach jego Konta.
 • W terminie 14 dni od zawarcia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili zawarcia Umowy. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Administrator prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na wskazany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn w dowolnym czasie.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik składa przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres kontakt@kartonado.pl z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika. Po wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną następuje dezaktywacja Konta Użytkownika w Serwisie.
 • Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na zobowiązania i uprawnienia Użytkownika wynikające z zawartych Umów.
 • Zabronione jest:
  • Uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika
  • Blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Kont, innym Użytkownikom lub Administratorowi.
  • Dokonywanie bez zgody Administratora zmian w Serwisie.
  • Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych lub zamieszczanie w serwisie bez zgody Administratora informacji handlowych lub rozsyłanie jej do Użytkowników
  • Zamieszczanie w Serwisie bez zgody Administratora Ogłoszeń przez firmy, których podstawową działalnością jest wynajem powierzchni magazynowych (w szczególności firmy typu self-storage). Dla firm tych przewidziana jest indywidualna oferta ogłoszeniowa w Serwisie.
  • Publikowanie danych Kontaktowych Użytkownika w treści Ogłoszenia (w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu)
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora.
 • Zamieszczone w Serwisie Ogłoszenie stanowi ofertę zawarcia umowy Rezerwacji w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 • Dozwolone jest umieszczenie tylko jednego Ogłoszenia dotyczącego danej Powierzchni. Zabronione jest powielanie tego samego Ogłoszenia lub dodawanie wielu Ogłoszeń dotyczących tej samej Powierzchni.
 • Gospodarz Powierzchni ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za umieszczane przez siebie w Serwisie Ogłoszenia i powstałe w związku z nimi zobowiązania.
 • Gospodarz Powierzchni zobowiązany jest do wystawiania w Serwisie jedynie Powierzchni, które spełniają Warunki Ubezpieczenia (dokument dostępny w Serwisie), w szczególności Powierzchni odpowiednio zabezpieczonych tzn.:
  • W przypadku piwnicy, garażu lub innej powierzchni gospodarczej wejście zabezpieczone jest drzwiami zamykanymi na kłódkę, zamek wielozastawkowy lub inny atestowany system zabezpieczenia.
  • W przypadku powierzchni w lokalu mieszkalnym wejścia zabezpieczone są drzwiami wyposażonymi w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden mający atest.
 • Gospodarz Powierzchni zobowiązany jest do deaktywowania lub usunięcia Ogłoszenia jeśli Powierzchnia z jakiegoś powodu przestanie być dostępna do rezerwacji. Jeśli brak dostępności jest tymczasowy Użytkownik może zamiast tego oznaczyć dany zakres dat w kalendarzu rezerwacji jako niedostępne.
 • W związku z tym, że Ruchomości przechowywane za pośrednictwem Serwisu objęte mogą być ubezpieczeniem świadczonym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa, Gospodarz Powierzchni oświadcza, że Powierzchnia nie jest objęta ubezpieczeniem, które mogłoby wchodzić w konflikt z ubezpieczeniem oferowanym poprzez Serwis. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia ruchomości znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w Serwisie.
 • Gospodarz Powierzchni oświadcza że powierzchnia stanowi jego własność lub ma do niej inny tytuł prawny dający mu pełne prawo do rozporządzania Powierzchnią i do zawiązywania umów dotyczących Powierzchni z osobami trzecimi.
 • Gospodarz Powierzchni oświadcza, że Powierzchnia nadaje się do przechowywania na niej Ruchomości i że nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy.
 • Gospodarz Powierzchni ponosi pełną odpowiedzialność majątkową jeśli oświadczenia wynikające z pkt 31 i 32 okażą się niezgodne z prawdą.
 • Zabronione jest eksploatowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, edytowanie, tłumaczenie, udostępnianie publiczne lub dekompilowanie witryny, jej treści i baz danych w niej zawartych, w jakiejkolwiek formie, czy to z wykorzystaniem urządzeń automatycznych czy procesów manualnych, a także powielanie jakiejkolwiek części niniejszej witryny na innej witrynie internetowej lub w innym miejscu za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w tym między innymi przy użyciu ramek, środowisk wyodrębniających witrynę lub innej techniki umieszczania w ramkach w celu wyodrębnienia jakiejkolwiek części lub aspektu witryny, bądź też kopiowanie lub replikowanie jakiejkolwiek części witryny.
 • Zabronione jest korzystanie z Serwisu w celach innych niż te, o których mowa w niniejszy Regulaminie
 • W przypadku Użytkowników wykonujących czynności sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo do zachowania informacji o takich zdarzeniach oraz do ich opublikowania w profilu Użytkownika, jak i do zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika oraz do dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej przez wymienione czynności.
 • Zapytania dotyczące powierzchni przesyłane w ramach serwisu Kartonado (przycisk "Zapytaj o powierzchnię"):
  • Zapytania nie mogą zawierać danych kontaktowych umożliwiających dokonanie rezerwacji powierzchni z pominięciem serwisu Kartonado (np. numer telefonu lub adres e-mail).
  • Zapytania przesyłane są do pracowników Kartonado a następnie przekierowywane do gospodarza powierzchni, której dotyczy zapytanie. Wiadomości te dostępne są do wglądu przez ograniczoną liczbę pracowników Kartonado i mogą być monitorowane w celu oceny ich zgodności z Regulaminem.
  • W razie niezgodności wiadomości z Regulaminem Administrator serwisu może zdecydować o nie przesyłaniu jej do Gospodarza Powierzchni lub przesłać ją usuwając treści niezgodne z Regulaminem.
§4 Rezerwacja
 • Uproszczony schemat Rezerwacji Powierzchni:
  • Gospodarz Powierzchni umieszcza w Serwisie Ogłoszenie zawierające opis oferowanej Powierzchni i pozostałe informacje niezbędne do dokonania Rezerwacji.
  • Rezerwujący wybiera zakres dat, a następnie dokonuje Rezerwacji Powierzchni poprzez dokonanie płatności online, która w pierwszej kolejności trafia na dedykowany rachunek prowadzony przez Administratora. Rezerwacja dochodzi do skutku w momencie spłynięcia pełnej kwoty odpowiadającej Opłacie Rezerwacyjnej na rachunek prowadzony przez Administratora.
  • Administrator wysyła na adres poczty elektronicznej Gospodarza Powierzchni i Rezerwującego wiadomość z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Po wysłaniu potwierdzenia pomiędzy Gospodarzem Powierzchni a Rezerwującym zawarta zostaje Umowa Rezerwacji Powierzchni.
 • Umowa Rezerwacji zawierana jest wyłączenie między Gospodarzem Powierzchni a Rezerwującym. Administrator nie jest stroną stosunku prawnego pomiędzy Gospodarzem Powierzchni a Rezerwującym.
 • W ramach Umowy Rezerwacji Gospodarz Powierzchni zobowiązany jest w szczególności do:
  • Umożliwienia Rezerwującemu przewiezienia ruchomości na zarezerwowaną Powierzchnię w dniu, w którym rozpoczyna się Rezerwacja, o godzinie indywidualnie ustalonej przez strony umowy. Gospodarz Powierzchni umożliwi Rezerwującemu pozostawienia ruchomości na Powierzchni do czasu zakończenia Rezerwacji.
  • Udzielenia Rezerwującemu dostępu do Powierzchni w czasie trwania Rezerwacji na zasadach ustalonych indywidualnie między stronami podczas przekazywania Powierzchni Rezerwującemu.
  • niezwłocznego poinformowania Rezerwującego o wszelkich zmianach dotyczących Rezerwacji. Jeśli zmiany te nie są akceptowalne przez Rezerwującego przysługuje mu zwrot opłaty za Rezerwację od Gospodarza Powierzchni. Administrator nie odpowiada za uregulowanie przez Gospodarza Powierzchni jego zobowiązań wobec Rezerwującego ani nie podejmuje się mediacji w sporze między stronami.
  • Dbania o Powierzchnię i Ruchomości podczas trwania Rezerwacji, a w szczególności do:
   • należytego dbania o stan techniczny dachu lub innych elementów budynku w celu zapobieżenia powstania szkody w mieniu Rezerwującego w wyniku zalania, naporu śniegu lub lodu,
   • przestrzegania przepisów prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpożarowej, o konserwacji i eksploatacji urządzeń będących pod jego dozorem oraz zobowiązania go do dbania o konserwację przewodów i urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i technologicznych w celu zapobieżenia powstania szkody w mieniu Rezerwującego.
   • Wykorzystania wszelkich dostępnych środków w celu ratowania mienia Rezerwującego, zapobieżenia szkodzie lub niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów w przypadku zajścia zdarzenia losowego takiego jak pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, grad, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, upadek drzewa lub jego części, uderzenie pojazdu, deszcz nawalny.
   • Należytej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów w celu zapobieżenia zawilgocenia lub zalania Powierzchni spowodowanego nieszczelnością.
 • W ramach Umowy Rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest w szczególności do:
  • Uregulowania opłaty za Rezerwację.
  • Odebrania Powierzchni od Gospodarza Powierzchni w dniu rozpoczęcia Rezerwacji o godzinie ustalonej indywidualnie między stronami umowy.
  • Upewnienia się, że zarezerwowana powierzchnia jest odpowiednio zabezpieczona i jej stan faktyczny odpowiada opisowi i zdjęciom z Ogłoszenia.
  • Poinformowania Administratora w przypadku odnotowania nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Gospodarza Powierzchni.
  • Odebrania Ruchomości z Powierzchni w ostatnim dniu rezerwacji lub innym terminie ustalonym z Gospodarzem Powierzchni.
 • Zawieranie Umowy Rezerwacji jest możliwe pod warunkiem rejestracji, dostępu przez Użytkownika do wskazanego konta poczty e-mail a także wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza dostępnego podczas procesu Rezerwacji w Serwisie.
 • Dokonując Rezerwacji Rezerwujący akceptuje warunki lub szczególne ograniczenia związane z Powierzchnią której Rezerwacja dotyczy, i o których informacje umieszczone zostały w treści Ogłoszenia.
 • Jeśli przystępując do Rezerwacji Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z możliwości ubezpieczenia przechowywanych Ruchomości powinien on zapoznać się z umieszczonymi w Serwisie Warunkami Ubezpieczenia.
 • Rezerwacja zawarta zostać może minimalnie na okres siedmiu (7) dni a maksymalnie na okres jednego (1) roku. Może ona jednak zostać przedłużona o kolejne okresy poprzez dokonywanie w Serwisie ponownych Rezerwacji.
 • W przypadku gdy strony wyrażają chęć przedłużenia zawartej przez Serwis umowy Rezerwacji, przedłużenie te powinno odbyć się poprzez Serwis jako ponowna Rezerwacja danej Powierzchni.
 • Po otrzymaniu całej kwoty Opłaty Rezerwacyjnej Administrator przesyła Użytkownikowi potwierdzenie.
 • W ramach umowy Rezerwacji zabronione jest przechowywanie na Powierzchni:
  • Materiałów wybuchowych
  • Broni innej niż myśliwska i sportowa
  • Gotówki, karty płatniczych i innych środków płatniczych
  • Biżuterii, kamieni szlachetnych, złota, srebra, platyny w sztabach i złomie
  • Dzieł sztuki
  • Dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy
  • Zwierząt
  • Paliw napędowych
  • Substancji wysoce łatwopalnych
  • Produktów chemicznych, toksycznych lub niebezpiecznych
  • Papierosów i produktów tytoniowych
  • Alkoholu
  • Śmieci i odpadów
  • Przedmiotów kradzionych lub pozyskanych w inny nielegalny sposób
  • Wszelkich przedmiotów i substancji których posiadanie i składowanie jest nielegalne
 • Powierzchnie Rezerwowane za pośrednictwem Serwisu wykorzystywane mogą być przez Rezerwującego tylko i wyłącznie w celu przechowywania Ruchomości.
 • Opłata Rezerwacyjna (występująca w serwisie jako „suma”) jest pełną opłatą uiszczaną przez Rezerwującego i obejmuje ona należną Gospodarzowi Powierzchni opłatę za Rezerwację oraz prowizję pobieraną przez Administratora w ramach wykonywania usługi pośrednictwa w Rezerwacji Powierzchni (Opłata Serwisowa). Do Opłaty Rezerwacyjnej może zostać także doliczony koszt dodatkowego ubezpieczenia, jeśli Rezerwujący zdecyduje się na jego wykupienie.
 • Opłata Serwisowa ponoszona jest przez Rezerwującego i doliczana jest przez Administratora do kwoty należnej Gospodarzowi Powierzchni za Rezerwację. Administrator w ramach Opłaty Serwisowej dolicza 15% do ceny Rezerwacji ustalonej przez Gospodarza Powierzchni, przy czym minimalna kwota Opłaty Serwisowej wynosi 5 zł. Opłata Serwisowa należna jest Administratorowi w ramach udostępnienia platformy internetowej i pośrednictwa w zawarciu umowy między Rezerwującym a Gospodarzem Powierzchni.
 • Opłata Rezerwacyjna wyrażana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (cena brutto).
 • Administrator nie odpowiada za wykonywanie przez Gospodarza Powierzchni udostępniającego Powierzchnię ciążących na nim obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej ani za regulowanie ciążącego na nim obowiązku podatkowego.
 • W chwili zawarcia umowy Rezerwacji w Serwisie zostaje jej nadany unikalny numer służący do identyfikacji Umowy.
 • Jeśli dostęp do Powierzchni wymaga obecności Gospodarza Powierzchni np. w przypadku gdy Powierzchnia znajduje się na jego posesji, przed przeniesieniem Ruchomości na Powierzchnię Strony zobowiązują się ustalić między sobą warunki na jakich możliwy będzie dostęp Rezerwującego do Powierzchni (np. po uprzednim kontakcie telefonicznym) i z jaką częstotliwością (np. raz w tygodniu).
 • Podczas przekazywania Powierzchni Strony powinny ustalić między sobą dokładny termin odbioru Ruchomości po zakończeniu Rezerwacji.
 • Administrator uwolni na rachunek bankowy wskazany uprzednio przez Gospodarza Powierzchni należną opłatę za Rezerwację (czyli Opłatę Rezerwacyjną pomniejszoną o Opłatę Serwisową) siódmego dnia trwania Rezerwacji (lub pierwszego dnia roboczego następującego po siódmym dniu rezerwacji jeśli siódmy dzień rezerwacji wypada w dzień wolny od pracy) o ile w ciągu pierwszych sześciu dni Rezerwacji żadna ze Stron nie zgłosi naruszenia.
 • Rezerwujący powinien zgłosić naruszenie w szczególności jeśli:
  • Rzeczywisty stan powierzchni nie odpowiada jej opisowi z Ogłoszenia
  • Powierzchnia nie jest odpowiednio zabezpieczona, czyli:
   • W przypadku piwnicy lub innej powierzchni gospodarczej: brak kłódki lub innego zamka
   • W przypadku powierzchni w mieszkaniu: brak zamka z atestem
  • Dane osobowe Gospodarza Powierzchni nie zgadzają się z danymi podanymi w Rezerwacji
  • Nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Gospodarzem Powierzchni lub Gospodarz Powierzchni nie stawił się na spotkaniu w celu przekazania Powierzchni.
  W powyższych przypadkach Rezerwujący zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kartonado.pl. W takiej sytuacji środki przelane za Rezerwację zostaną zwrócone na konto Rezerwującego a umowa Rezerwacji ulega zerwaniu.
 • Gospodarz Powierzchni powinien zgłosić naruszenie w szczególności jeśli:
  • Rezerwujący planuje przechowywanie Ruchomości niezgodnych z Regulaminem
  • Dane osobowe Rezerwującego nie zgadzają się z danymi podanymi w Rezerwacji
  • Nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Rezerwującym lub Rezerwujący nie stawił się na spotkaniu w celu przekazania Powierzchni.
  W powyższych przypadkach Gospodarz Powierzchni zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kartonado.pl. W takiej sytuacji środki przelane za Rezerwację zostaną zwrócone na konto Rezerwującego a umowa Rezerwacji ulega zerwaniu.
 • W wypadku zgłoszenia naruszenia przez którąś ze Stron Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji o takiej sytuacji i do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec Użytkownika który dopuścił się naruszenia np. poprzez zablokowanie jego Konta.
 • W wypadku gdy po dokonaniu Rezerwacji przez Rezerwującego Gospodarz Powierzchni nie ma możliwości udostępnienia Powierzchni jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o zaistniałej sytuacji. Środki za Rezerwację zwrócone zostaną w takiej sytuacji na rachunek bankowy Rezerwującego.
 • Aby dokonać ubezpieczenia przechowywanych Ruchomości Rezerwujący zobowiązany jest do uzupełniania formularza zawierającego listę Ruchomości podlegających ubezpieczeniu najpóźniej do dnia rozpoczęcia umowy rezerwacji. Szczegółowe warunki, które Użytkownik musi spełnić w celach ubezpieczeniowych znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia umieszczonych w Serwisie.
 • Przed zakończeniem Rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do skontaktowania się z Gospodarzem Powierzchni w celu potwierdzenia terminu odbioru pozostawionych na Powierzchni Ruchomości.
 • Po zakończeniu trwania Rezerwacji Rezerwujący jest zobowiązany do:
  • Całkowitego opróżnienia Powierzchni ze wszystkich przechowywanych Ruchomości
  • Pozostawienia Powierzchni w czystości, w stanie nie gorszym niż zastany na początku Rezerwacji. Rezerwujący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania.
  • Naprawienia lub wynagrodzenia Gospodarzowi Powierzchni ewentualnych szkód powstałych na Powierzchni z winy Rezerwującego
 • Jeśli po zakończeniu okresu trwania Rezerwacji Rezerwujący nie zgłosi się po odbiór pozostawionych Ruchomości Gospodarz Powierzchni powinien kontynuować naliczanie opłat biorąc za podstawę naliczania kwotę będącą dwukrotnością kwoty cennikowej z Ogłoszenia, tak długo aż Ruchomości pozostaną odebrane z Powierzchni. Gospodarz Powierzchni jest w takim wypadku upoważniony do wezwania Rezerwującego do odebrania Ruchomości poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w potwierdzeniu rezerwacji. Po upływie 10 dni od doręczenia wezwania lub zwrotu nieodebranej wiadomości Gospodarz Powierzchni jest uprawniony do wyrzucenia lub utylizacji pozostawionych rzeczy na koszt Rezerwującego. W wypadku wystąpienia takiej sytuacji Gospodarz Powierzchni może także odmówić Rezerwującemu dostępu do Powierzchni do czasu aż naliczone należności zostaną uregulowane.
 • Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie treści i danych osobowych wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisie w celach związanych z realizacją Usługi. W szczególności, dotyczy to udostępniania przez Serwis danych osobowych stronom Umowy Rezerwacji zawieranej poprzez Serwis, a zatem przesyłania Gospodarzowi Powierzchni danych osobowych Rezerwującego, i przesyłania Rezerwującemu danych osobowych Gospodarza Powierzchni. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi.
 • Administrator nie weryfikuje prawdziwości danych Użytkowników. Strony powinny zweryfikować nawzajem swoją tożsamość i poprawność danych osobowych dotyczących Rezerwacji przed pozostawieniem Ruchomości na Powierzchni. Jeśli dane te okażą się nieprawdzie Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kartonado.pl w celu zerwania Rezerwacji.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych ubezpieczycielowi współpracującemu z Administratorem w celach realizacji dobrowolnej umowy ubezpieczenia Ruchomości zawartej poprzez Serwis.
 • Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o zmianach w jego danych osobowych zarówno Administratora, jak i strony zawartych przez Użytkownika umów jeśli zmiany te dotyczą danych osobowych zawartych w umowach.
 • Użytkownicy zobowiązują się do nienawiązywania umów dotyczących Powierzchni z pominięciem Serwisu, na przykład w celu uniknięcia Opłaty Serwisowej.
§5 Dokonywanie płatności
 • Dokonanie zapłaty za Rezerwację możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Opłata Rezerwacyjna regulowana jest przez Rezerwującego z góry.
 • Opłata Rezerwacyjna opłacana przez Rezerwującego przelewana jest na rachunek prowadzony przez Administratora
 • Administrator zobowiązuje się do przyjęcia Opłaty Rezerwacyjnej od Rezerwującego na rzecz Gospodarza Powierzchni na rachunek prowadzony przez serwis Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A. i zarządzany przez Administratora. Administrator przekaże następnie Gospodarzowi Powierzchni należność za Rezerwację (Opłata Rezerwacyjna pomniejszona o Opłatę Serwisową) siódmego dnia Rezerwacji (lub pierwszego dnia roboczego następującego po siódmym dniu rezerwacji jeśli siódmy dzień Rezerwacji wypada w dzień wolny od pracy) o ile w ciągu sześciu pierwszych dni Rezerwacji żadna ze Stron nie zgłosi naruszenia (co opisano szerzej w §4). Gospodarz Powierzchni udziela Administratorowi pozwolenia na pośredniczenie w przekazywaniu opłat otrzymanych od Rezerwującego.
 • W zamian za swoje usługi Administratorowi przysługuje wynagrodzenie – Opłata Serwisowa. Opłata Serwisowa wliczona jest w cenę Rezerwacji widoczną w Serwisie.
 • Jako dokument potwierdzający opłacenie usługi świadczonej przez Administratora Rezerwujący otrzyma od Administrator fakturę w formie elektronicznej opiewającą na kwotę Opłaty Serwisowej.
§6 Rozwiązanie umowy Rezerwacji
 • Rozwiązanie umowy Rezerwacji przez Stronę umowy następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o chęci rozwiązania umowy na adres kontakt@kartonado.pl z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika będącego Stroną umowy.
 • Rezerwujący ma możliwość wypowiedzenia umowy rezerwacji i otrzymania zwrotu całości wpłaconej opłaty rezerwacyjnej o ile poinformuje Administratora o takim zamiarze nie później niż pierwszego dnia jej trwania.
 • Strona umowy ma możliwość rozwiązania umowy rezerwacji bez ponoszenia żadnych konsekwencji do trzeciego dnia jej trwania o ile rozwiązanie to następuje z przyczyny niespełnienia któregoś z warunków umowy przez drugą stronę umowy lub z przyczyny nadużycia np.
  • Powierzchnia nie odpowiada opisowi z Ogłoszenia
  • Rezerwujący planuje przechowywanie Ruchomości niezgodnych z Regulaminem
  • Nie ma możliwości nawiązania kontaktu z drugą Stroną umowy
  • Inne sytuacje o podobnym charakterze
  W takiej sytuacji konieczne jest skontaktowanie się z Administratorem w celu rozwiązania umowy i zwrotu wpłaconych środków za Rezerwację na konto Rezerwującego. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji o takiej sytuacji i do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec Użytkownika który dopuścił się nadużycia np. poprzez zablokowanie jego Konta.
 • Jeśli wypowiedzenie umowy przez Rezerwującego nastąpi w okresie od drugiego do szóstego dnia Rezerwacji (za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 3. tego paragrafu), w ramach zadośćuczynienia dla Gospodarza Powierzchni z otrzymanej Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek Gospodarza Powierzchni przelana zostanie kwota:
  • Odpowiadająca należnej kwocie za 7-dniową rezerwację w wypadku gdy rezerwacja zawarta została na okres nie dłuższy niż 14 dni
  • Odpowiadająca należnej kwocie za 14- dniową rezerwację w wypadku gdy rezerwacja zawarta została na okres dłuższy niż 14 dni
  W obu przypadkach Administrator zatrzyma także należną mu Opłatę Serwisową. Pozostała kwota z Opłaty Rezerwacyjnej zwrócona zostanie na konto Rezerwującego.
 • We wszystkich opisanych wyżej przypadkach gdy na skutek rozwiązania umowy rezerwacji Administrator zobowiązany jest zwrócić Rezerwującemu opłatę rezerwacyjną lub jej część, zwrot ten nastąpi w ciągu czterech dni roboczych od rozwiązania umowy, na konto Rezerwującego z którego opłata została uiszczona.
 • Jeśli wypowiedzenie umowy przez Rezerwującego bez podawania przyczyn nastąpi później niż szóstego dnia trwania Rezerwacji Administrator zatrzyma całą naliczoną Opłatę Serwisową a Gospodarz Powierzchni ma prawo do zatrzymania całej otrzymanej opłaty za rezerwację, chyba że wraz z Rezerwującym na podstawie indywidualnych ustaleń postanowią inaczej.
 • W czasie trwania umowy Administrator sugeruje Stronom umowy zachowanie 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Okres ten powinien jednak zostać ustalony indywidualnie między Stronami, podobnie jak sposób rozliczeń finansowych związanych z wypowiedzeniem. W sytuacji gdy Strony zdecydują się na Rozwiązanie umowy Rezerwacji Administrator ma prawo do zachowania Opłaty Serwisowej.
 • W wypadku łamania Regulaminu, prawa lub ustalonych indywidualnie zasad dotyczących Powierzchni i Rezerwacji lub innych nadużyć, których dopuściła się jedna ze Stron umowy Rezerwacji, druga strona posiada możliwość zerwania umowy w czasie jej trwania z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia, w którym to czasie Rezerwujący opróżni Powierzchnię z przechowywanych Ruchomości. W wypadku gdy:
  • Stroną dopuszczającą się nadużyć jest Rezerwujący, Gospodarz Powierzchni ma prawo do zatrzymania całej otrzymanej kwoty za Rezerwację a Administrator do zatrzymania Opłaty Serwisowej.
  • Stroną dopuszczającą się nadużyć jest Gospodarz Powierzchni, Rezerwujący ma prawo do ubiegania się o zwrot od Gospodarza Powierzchni całej pobranej przez niego kwoty za Rezerwację. Po przekazaniu pieniędzy za Rezerwację Gospodarzowi Powierzchni Administrator nie ma jednak możliwości egzekwowania żadnych zwrotów ani nie świadczy usług windykacyjnych na rzecz Rezerwującego. Rezerwujący musi zatem samodzielnie lub z pomocą odpowiednich organów wyegzekwować zwrot od Gospodarza Powierzchni. Administrator ma prawo do zatrzymania Opłaty Serwisowej.
  Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji o takiej sytuacji i do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec Użytkownika który dopuścił się nadużycia np. poprzez zablokowanie jego Konta.
 • Po rozpoczęciu Rezerwacji Gospodarzowi Powierzchni przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na warunkach ustalonych indywidualnie między Stronami. Jeśli Gospodarz Powierzchni wypowie umowę w terminie krótszym niż ustalono zobowiązany jest do zwrotu Rezerwującemu otrzymanych opłat za Rezerwację Powierzchni za dany miesiąc w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 • Po przekazaniu pieniędzy za Rezerwację Gospodarzowi Powierzchni Administrator nie ma możliwości ingerowania w żadne rozliczenia finansowe pomiędzy Stronami i powinny one być uzgadniane i rozstrzygane poprzez Strony. Administrator nie ma możliwości wyegzekwowania zwrotu pieniędzy od Strony umowy i nie będzie świadczył dla żadnej ze stron usług windykacyjnych.
 • Administrator zachowa informację o Użytkownikach dopuszczających się nieuzasadnionego wypowiadania umów. W takiej sytuacji Administrator może udzielić Użytkownikowi upomnienia lub w dalszej kolejności zablokować Konto Użytkownika.
§7 Zamieszczenie treści w serwisie
 • Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisie Treści.
 • Zabronione jest:
  • zamieszczanie w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
  • zamieszczanie w Serwisie Treści zawierających dane osobowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,
  • zamieszczanie w Serwisie Treści komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym ofert handlowych, z wyjątkiem Treści dotyczących Ogłoszeń Powierzchni;
  • zamieszczanie w Serwisie Treści niezwiązanych z Serwisem,
  • zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie Administrator ma prawo do:
  • usunięcia Treści zamieszczonych w Serwisie,
  • zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
 • Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie zapewnia, że:
  • przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych Treści, oraz
  • nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Treści dotyczących tych osób.
 • Administrator ma prawo nie udostępnić w Serwisie treści zamieszczonej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.
 • Administrator ma prawo do edycji treści zamieszczanych w Serwisie. W szczególności lecz nie wyłącznie w celu poprawy błędów znalezionych w umieszczonych przez Użytkownika treściach lub w celu dostosowania Treści do Serwisu.
 • Użytkownik niniejszym udziela Administratorowi bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Administratorowi ze wszystkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Treści w wyżej wymienionym zakresie, wraz z prawem udzielania sublicencji.
 • W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Administratora w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Treści w Serwisie lub z tytułu udzielenia Administratorowi przez Użytkownika licencji, lub w wyniku korzystania przez Administratora z Treści na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Administratora takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Administratora.
 • Wykorzystując Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Administrator nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.
 • Licencja, o której mowa w § 7 ust. 8 Regulaminu obejmuje korzystanie przez Administratora z Treści w celach marketingowych, w tym w celu promocji i reklamy Serwisu, Administratora lub osób trzecich, w tym innych Użytkowników.
 • Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Treści innych Użytkowników bez ich zgody.
 • Za zamieszczanie Treści w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.
 • Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie.
§8 Reklamacje dotyczące działania Serwisu
 • Uwagi związane z działaniem Serwisu Użytkownicy powinni zgłaszać Administratorowi pocztą elektroniczną na adres kontakt@kartonado.pl
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie trzech dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 od jej otrzymania.
 • W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko oraz przedmiot reklamacji. Użytkownik może także zasugerować poprawy które Administrator powinien wdrożyć w Serwisie w celu poprawy działania Serwisu.
 • Administrator niezwłocznie poinformuje użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§9 Odpowiedzialność
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w ochronie swoich danych wymaganych do logowania się w Serwisie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu jakiekolwiek szkody.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mające wpływ na korzystanie z Serwisu.
 • Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności lecz nie wyłącznie z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej lub wprowadzenia zmian w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek takiego zawieszenia.
 • Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastruktura techniczną użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami o których mowa powyżej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług obsługi płatności świadczonych przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 • Administrator nie odpowiada za treści zewnętrzne do których linki mogą pojawiać się w Serwisie ani nie gwarantuje ich dostępności.
 • Administrator nie jest stroną Umowy Rezerwacji zawieranej przez Użytkowników Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonania usług ani za wywiązywanie się z zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów przez Użytkowników Serwisu. Wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik będący Stroną zawiązanej za pośrednictwem Serwisu umowy.
 • Administrator nie weryfikuje Użytkowników serwisu ani zamieszczanych przez nich informacji i ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność tych informacji.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub utratą na skutek działania osób trzecich.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • Przekazania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niekompletnych danych
  • Zerwania umowy Rezerwacji przez którąś ze Stron umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu
  • Braku komunikacji między stronami umowy
  • Oszustwa, wyłudzenia lub wprowadzania w błąd Użytkownika przez innego Użytkownika lub osobę trzecią
  • Kradzieży konta lub podszywania się pod Użytkownika
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez Użytkowników powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawach konsumenta. Wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa ponosi Użytkownik lub inna osoba, która dopuścił się takiego naruszenia.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich wskutek zamieszczenia w Serwisie Treści. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych w Serwisie Treści lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 • Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody którymi dotknięte zostały przechowane Ruchomości lub Powierzchnia.
 • Administrator nie odpowiada za żadne urazy, zranienia i inne szkody poniesione przez Strony umowy lub inne osoby przebywające na Powierzchni lub przewożące Ruchomości na lub z Powierzchni.
 • Administrator nie odpowiada za wykonywanie przez Gospodarza Powierzchni ciążących na nim obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej ani za regulowanie ciążącego na nim obowiązku podatkowego.
 • Administrator nie pełni funkcji mediatora, ani nie rozstrzyga sporów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 • Administrator nie odpowiada za niewywiązywanie się Użytkowników z należności finansowych związanych z umową Rezerwacji i nie świadczy usług windykacji należności na rzecz żadnej ze Stron umowy.
 • Gospodarz Powierzchni odpowiada za wszelkie szkody powstałe na Ruchomościach Rezerwującego które powstały z jego winy , choćby nieumyślnej lub z winy innych osób przebywających na Powierzchni za jego wiedzą (za wyjątkiem Rezerwującego).
 • Jeśli podczas Rezerwacji Rezerwujący posiada wyłączny dostęp do Powierzchni odpowiada on za jej stan i za wszelki szkody powstałe na Powierzchni jak i na pozostawionych na Powierzchni Ruchomościach, chyba że powstały one z winy Gospodarza Powierzchni lub z winy osób trzecich.
 • Jeśli podczas Rezerwacji dostęp do Powierzchni udzielany jest Rezerwującemu przez Gospodarza Powierzchni, Gospodarz Powierzchni jest Stroną odpowiedzialną za szkody powstałe na Powierzchni i Ruchomościach, chyba że powstały one z winy Rezerwującego.
 • Użytkownik zgadza się, że ponosi całe ryzyko wynikające z korzystania przez niego z Serwisu w maksymalnym zakresie dopuszczonym na mocy przepisów obowiązującego prawa.
 • Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora, jego pracowników oraz osób związanych z nim umowami cywilnoprawnymi z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat, zobowiązań oraz wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z lub w związku z:
  • korzystaniem przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu
  • naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
  • wykorzystaniem przez Administratora dostarczonych przez użytkownika Treści Użytkownika
  • naruszeniem przez Użytkownika praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym usługodawców zewnętrznych.
§10 Inne postanowienia
 • Administrator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie , informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu. Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z najnowszą wersją Regulaminu, gdyż jest on wiążący od momentu opublikowania. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora wysyłając wiadomość z informacją o chęci usunięcia swojego Konta na adres kontakt@kartonado.pl podając w treści wiadomości swoje imię i nazwisko, co spowoduje likwidację Konta Użytkownika. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza przyjęcie zmienionego Regulaminu. Umowy zawarte przed zmianą regulaminu są wykonywane zgodnie z jego dotychczasowym brzmieniem.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 • Wszelkie uwagi i pytania mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@kartonado.pl
 • Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2017